نمونه ای از دادنامه های اجازه انتقال مورد معامله نسبت به سهم مشمول خدمت وظیفه عمومی

1,000,000 ریال

نمونه ای از دادنامه های اجازه انتقال مورد معامله نسبت به سهم مشمول خدمت وظیفه عمومی