نمونه ای از دادخواست های مطالبه وجه سفته واخواست شده از متعهد و صدور قرار تأمین خواسته

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه ای از دادخواست های مطالبه وجه سفته واخواست شده از متعهد و صدور قرار تأمین خواسته

توضیحات

نمونه ای از دادخواست های مطالبه وجه سفته واخواست شده از متعهد و صدور قرار تأمین خواسته