نمونه ای از دادخواست های مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهر نویس ( به نحو تضامن )

499,000 ریال

نمونه ای از دادخواست های مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهر نویس ( به نحو تضامن )