نمونه ای از دادخواست های توقف عملیات اجرایی، ابطال مزایده، دستور موقت، الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

1,000,000 ریال

نمونه ای از دادخواست های توقف عملیات اجرایی، ابطال مزایده، دستور موقت، الزام به تنظیم سند رسمی انتقال