نمونه ای از دادخواست های توقف عملیات اجرایی، ابطال مزایده، دستور موقت، الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه ای از دادخواست های توقف عملیات اجرایی، ابطال مزایده، دستور موقت، الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

توضیحات

نمونه ای از دادخواست های توقف عملیات اجرایی، ابطال مزایده، دستور موقت، الزام به تنظیم سند رسمی انتقال