نمونه ای از دادخواست های تقاضای قبولی اعسار به تقسیط جزای نقدی

1,000,000 ریال

نمونه ای از دادخواست های تقاضای قبولی اعسار به تقسیط جزای نقدی