نمونه ای از دادخواست های تقاضای تخلیه به علت عدم پرداخت اجور

1,000,000 ریال

نمونه ای از دادخواست های تقاضای تخلیه به علت عدم پرداخت اجور