نمونه ای از دادخواست های تعیین اجاره بها و الزام به تنظیم سند اجاره رسمی (در موارد وجود اجاره نامه عادی )

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه ای از دادخواست های تعیین اجاره بها و الزام به تنظیم سند اجاره رسمی (در موارد وجود اجاره نامه عادی )

توضیحات

نمونه ای از دادخواست های تعیین اجاره بها و الزام به تنظیم سند اجاره رسمی (در موارد وجود اجاره نامه عادی )