نمونه ای از دادخواست های تعیین اجاره بها و الزام به تنظیم سند اجاره رسمی (در موارد توافق شفاهی)

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه ای از دادخواست های تعیین اجاره بها و الزام به تنظیم سند اجاره رسمی (در موارد توافق شفاهی)

توضیحات

نمونه ای از دادخواست های تعیین اجاره بها و الزام به تنظیم سند اجاره رسمی (در موارد توافق شفاهی)