نمونه ای از دادخواست های تسلیم مورد معامله و صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال و جلوگیری از تخریب و احداث بنا

499,000 ریال

نمونه ای از دادخواست های تسلیم مورد معامله و صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال و جلوگیری از تخریب و احداث بنا