نمونه ای از دادخواست های تخلیه به علت نیاز شخصی مالک یا بستگانش به محل برای سکنی

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه ای از دادخواست های تخلیه به علت نیاز شخصی مالک یا بستگانش به محل برای سکنی

توضیحات

نمونه ای از دادخواست های تخلیه به علت نیاز شخصی مالک یا بستگانش به محل برای سکنی