نمونه ای از دادخواست های تخلیه اماکن تجاری به لحاظ احداث ساختمان جدید

499,000 ریال

نمونه ای از دادخواست های تخلیه اماکن تجاری به لحاظ احداث ساختمان جدید