نمونه ای از دادخواست های الزام به پرداخت میزان بدهی بانک مرتبط به مورد معامله و فک رهن

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه ای از دادخواست های الزام به پرداخت میزان بدهی بانک مرتبط به مورد معامله و فک رهن

توضیحات

نمونه ای از دادخواست های الزام به پرداخت میزان بدهی بانک مرتبط به مورد معامله و فک رهن