نمونه ای از دادخواست های الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، اخذ پایان کار و تفکیک و تسلیم مورد معامله و بدواً صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال (از سوی وکیل)

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه ای از دادخواست های الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، اخذ پایان کار و تفکیک و تسلیم مورد معامله و بدواً صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال (از سوی وکیل)

توضیحات

نمونه ای از دادخواست های الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، اخذ پایان کار و تفکیک و تسلیم مورد معامله و بدواً صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال (از سوی وکیل)