نمونه ای از دادخواست های الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی (ملک)

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه ای از دادخواست های الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی (ملک)

توضیحات

نمونه ای از دادخواست های الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی (ملک)