نمونه ای از دادخواست های الزام به انتقال رسمی یک و نیم دانگ مشاع از شش دانگ

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه ای از دادخواست های الزام به انتقال رسمی یک و نیم دانگ مشاع از شش دانگ

توضیحات

نمونه ای از دادخواست های الزام به انتقال رسمی یک و نیم دانگ مشاع از شش دانگ