نمونه ای از دادخواست های الزام اداره ثبت اختراعات و ابتکارات به ثبت اختراع

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه ای از دادخواست های الزام اداره ثبت اختراعات و ابتکارات به ثبت اختراع

توضیحات

نمونه ای از دادخواست های الزام اداره ثبت اختراعات و ابتکارات به ثبت اختراع