نمونه ای از دادخواست های اعسار از پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه ای از دادخواست های اعسار از پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم

توضیحات

نمونه ای از دادخواست های اعسار از پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم