نمونه ای از دادخواست های اعسار از پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم

499,000 ریال

نمونه ای از دادخواست های اعسار از پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم