نمونه ای از دادخواست های اعسار از پرداخت دیه ( و یا تقسیط محکوم به )

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه ای از دادخواست های اعسار از پرداخت دیه ( و یا تقسیط محکوم به )

توضیحات

نمونه ای از دادخواست های اعسار از پرداخت دیه ( و یا تقسیط محکوم به )