نمونه ای از دادخواست های اجازه فروش ملک (مشاع ) غیر قابل افراز

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه ای از دادخواست های اجازه فروش ملک (مشاع ) غیر قابل افراز

توضیحات

نمونه ای از دادخواست های اجازه فروش ملک (مشاع ) غیر قابل افراز