نمونه ای از دادخواست های اجازه انجام معامله نسبت به سهم مشمول خدمت وظیفه عمومی

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه ای از دادخواست های اجازه انجام معامله نسبت به سهم مشمول خدمت وظیفه عمومی

توضیحات

نمونه ای از دادخواست های اجازه انجام معامله نسبت به سهم مشمول خدمت وظیفه عمومی