نمونه ای از دادخواست های اجازه انجام معامله نسبت به سهم مشمول خدمت وظیفه عمومی

1,000,000 ریال

نمونه ای از دادخواست های اجازه انجام معامله نسبت به سهم مشمول خدمت وظیفه عمومی