نمونه ای از دادخواست های ابطال بخش نامه به لحاظ خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه ای از دادخواست های ابطال بخش نامه به لحاظ خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه

توضیحات

نمونه ای از دادخواست های ابطال بخش نامه به لحاظ خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه