نمونه ای از دادخواست های ابطال آیین نامه به لحاظ مغایرت با موازین اسلامی و شرع

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه ای از دادخواست های ابطال آیین نامه به لحاظ مغایرت با موازین اسلامی و شرع

توضیحات

نمونه ای از دادخواست های ابطال آیین نامه به لحاظ مغایرت با موازین اسلامی و شرع