نمونه اظهارنامه در خصوص اجازه فروش ملک مشاع

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه اظهارنامه در خصوص

اجازه فروش ملک مشاع

 

توضیحات

نمونه اظهارنامه در خصوص

اجازه فروش ملک مشاع