نمونه آرای کیفری در خصوص مشاوره و سرمایه گذاری و فعالیت غیر مجاز و سبد گردانی در بورس

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه آرای کیفری در خصوص مشاوره و سرمایه گذاری و فعالیت غیر مجاز و سبد گردانی در بورس

توضیحات

نمونه آرای کیفری در خصوص مشاوره و سرمایه گذاری و فعالیت غیر مجاز و سبد گردانی در بورس