نظام نامه مواد ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۵۷، ۴۶۲، ۴۶۷ و ۵۱۰ قانون تجارت در خصوص تصفیه امور ورشکستگان مصوب ۱۶/ ۳/ ۱۳۱۱ وزارت دادگستری

1,000,000 ریال

نظام نامه مواد 440، 441، 442، 457، 462، 467 و 510 قانون تجارت در خصوص تصفیه امور ورشکستگان
مصوب 16/ 3/ 1311 وزارت دادگستری