نظام نامه مواد ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۵۷، ۴۶۲، ۴۶۷ و ۵۱۰ قانون تجارت در خصوص تصفیه امور ورشکستگان مصوب ۱۶/ ۳/ ۱۳۱۱ وزارت دادگستری

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نظام نامه مواد 440، 441، 442، 457، 462، 467 و 510 قانون تجارت در خصوص تصفیه امور ورشکستگان
مصوب 16/ 3/ 1311 وزارت دادگستری

توضیحات

ماده ۱- اشخاصی که با تاجر ورشکسته قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم دارند یا طلبکار ورشکسته هستند نباید به مدیریت تصفیه معین شوند.
ماده ۲- شکایت از عملیات مدیر تصفیه به عضو ناظر محکمه می شود …