نظام نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوب ۱۰/ ۸/ ۱۳۷۸ رییس قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نظام نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوب 10/ 8/ 1378 رییس قوه قضاییه

توضیحات

ماده ۱ – دفتر ازدواج و طلاق از یکدیگر تفکیک شده و هر یک از این دو دفتر جداگانه تهیه و چاپ خواهد شد .
ماده ۲ – اشخاص زیر را می توان به سردفتری ازدواج از طریق آزمون کتبی و مصاحبه حضوری انتخاب نمود :
۱ – دارندگان مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق، علوم ثبتی، الهیات و معارف اسلامی (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی).