نظام نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۱۷/ ۷/ ۱۳۱۰ وزارت عدلیه به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نظام نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق
مصوب 17/ 7/ 1310 وزارت عدلیه
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

ماده ۱ ـ دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مجلد بوده و کلیه صفحات آن به امضای مدعی ‌العموم یا نماینده او رسیده و به مهر پارکه‌ ممهور خواهد شد و به علاوه در ظهر صفحه اول و آخر دفتر نیز تعداد کلیه صفحات با تمام حروف قید و از طرف‌ مدعی‌ العموم یا نماینده او ممضی و ممهور می ‌شود .
تبصره ـ مدعی ‌العموم می ‌تواند با اجازه وزارت عدلیه برای امضا و مهر ترتیب دیگری را مقرر دارد .
ماده ۲ ـ عبارت ثبت باید خوانا و واضح بوده مبلغ و تاریخ و نمره ثبت باید لااقل یک مرتبه با تمام حروف در خود دفتر و در روی اوراق ازدواج و طلاق نوشته شود …