نظام نامه اصلاح شده اجرای قانون دوازدهم آبان ماه ۱۳۰۹ راجع به حفظ آثار عتیقه ایران مصوب ۲۸/ ۸/ ۱۳۱۱ هیأت وزیران

1,000,000 ریال

نظام نامه اصلاح شده اجرای قانون دوازدهم آبان ماه 1309 راجع به حفظ آثار عتیقه ایران
مصوب 28/ 8/ 1311 هیأت وزیران