نظام نامه اصلاح شده اجرای قانون دوازدهم آبان ماه ۱۳۰۹ راجع به حفظ آثار عتیقه ایران مصوب ۲۸/ ۸/ ۱۳۱۱ هیأت وزیران

۹۹۹,۰۰۰ ریال

نظام نامه اصلاح شده اجرای قانون دوازدهم آبان ماه 1309 راجع به حفظ آثار عتیقه ایران
مصوب 28/ 8/ 1311 هیأت وزیران

توضیحات

‌ ماده اول ـ کلیه آثار صنعتی اقوامی که تا انتهای دوره زندیه در خاک ایران زندگانی کرده ‌اند عتیقه نامیده می ‌شود.
عتیقات یا غیر منقول است یا منقول.
عتیقات غیر منقول است وقتی که متصل به زمین بوده و یا به زحمت قابل حمل و نقل باشد و منقول است وقتی که غیر منقول نباشند – امکنه طبیعی از قبیل غارها و پناهگاه های زیر صخور و صخوری که شامل آثار تمدن قدیم است جز عتیقات غیر منقول محسوب می شود ….