مقررات منع تغییر وضعیت وسایل نقلیه مسافربری و باربری قبل از اخذ مجوز لازم مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۸۱ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی

1,000,000 ریال

مقررات منع تغییر وضعیت وسایل نقلیه
مسافربری و باربری قبل از اخذ مجوز لازم
مصوب 1/ 2/ 1381 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی