مصونیت جزایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۲/ ۹/ ۱۳۵۸ با اصلاحات

۹۹۹,۰۰۰ ریال

مصونیت جزایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی
از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 12/ 9/ 1358 با اصلاحات

توضیحات

اصل هشتاد و ششم– نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی توان آن ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند…