مصونیت جزایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۲/ ۹/ ۱۳۵۸ با اصلاحات

1,000,000 ریال

مصونیت جزایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی
از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 12/ 9/ 1358 با اصلاحات