مصوبه مورخ ۲۶/ ۷/ ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در خصوص تعزیرات امور گندم ، آرد ونان و آیین نامه مربوطه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

مصوبه مورخ 26/ 7/ 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در خصوص تعزیرات امور
گندم ، آرد ونان و آیین نامه مربوطه

توضیحات

ماده واحده – اعمال تعزیرات حکومتی نسبت به متخلفین در مورد تخلفات مربوط به آرد و نان طبق روال سابق ادامه می یابد. و رسیدگی به این موارد تا بررسی آیین نامه* مربوطه توسط مرجع مورد نظر مجمع، بر اساس آیین نامه فعلی …