مصوبه مورخ ۲۶/ ۷/ ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در خصوص تعزیرات امور گندم ، آرد ونان و آیین نامه مربوطه

1,000,000 ریال

مصوبه مورخ 26/ 7/ 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در خصوص تعزیرات امور
گندم ، آرد ونان و آیین نامه مربوطه