مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حق کسب یا پیشه یا تجارت مصوب ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۶۹

۹۹۹,۰۰۰ ریال

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام
در خصوص حق کسب یا پیشه یا تجارت
مصوب 25/ 10/ 1369

توضیحات

‌ماده واحده – در مورد “‌حق کسب یا پیشه یا تجارت” مطابق قانون روابط موجر و مستأجر، مصوب دوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و…