مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حق کسب یا پیشه یا تجارت مصوب ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۶۹

1,000,000 ریال

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام
در خصوص حق کسب یا پیشه یا تجارت
مصوب 25/ 10/ 1369