مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۱/ ۷/ ۱۳۷۰ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی
مصوب 11/ 7/ 1370
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه