مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۱/ ۷/ ۱۳۷۰ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی
مصوب 11/ 7/ 1370
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

ماده واحده: اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه هایی که به موجب قانون تشکیل می شوند مکلف به پذیرش وکیل می باشند*.
* نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف) نظریه شماره ۶۳۰۰/ ۷ مورخ ۱۳/ ۹/ ۱۳۷۸ :
افراد فاقد پروانه وکالت دادگستری نمی توانند به استناد قانون انتخاب وکیل …