مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعمی از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر مصوب ۲/ ۴/ ۱۳۸۹

1,000,000 ریال

مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعمی از عرصه

و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر

مصوب 2/ 4/ 1389