مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعمی از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر مصوب ۲/ ۴/ ۱۳۸۹

۶۹۹,۰۰۰ ریال

مستثنی شدن شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعمی از عرصه

و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر

مصوب 2/ 4/ 1389

توضیحات

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون، به شهرداری های کشور اجازه داده می شود در واگذاری منافع قسمتی از پارک ها، میادین و اموال عمومی متعلق به شهرداری به  اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای