لایحه قانون مجازات واحدهای تولیدی داخلی و وارداتی متخلف مصوب ۱/ ۱۰/ ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

1,000,000 ریال

لایحه قانون مجازات واحدهای تولیدی داخلی و وارداتی متخلف مصوب 1/ 10/ 1358
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران