لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/ ۱۱/ ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

۶۹۹,۰۰۰ ریال

لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت
مصوب 17/ 11/ 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

توضیحات

ماده ۱ – هرگاه برای اجرای برنامه‌ های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه‌ ها یا مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت، هم چنین ‌شهرداری ها و بانک ها و دانشگاه ‌های دولتی و سازمان هایی که شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس “‌دستگاه اجرایی” نامیده ‌می ‌شوند به ارضای، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات* و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار ‌آن قبلاً وسیله “‌دستگاه اجرایی” یا از طرف …