لایحه قانونی نحوه تخلیه ساختمان های استیجاری به وسیله وزارتخانه ها و شرکت ها و سازمان های دولتی مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی

1,000,000 ریال

لایحه قانونی نحوه تخلیه ساختمان های استیجاری به وسیله

وزارتخانه ها و شرکت ها و سازمان های دولتی

مصوب 31/ 4/ 1358 شورای انقلاب اسلامی