لایحه قانونی نحوه تخلیه ساختمان های استیجاری به وسیله وزارتخانه ها و شرکت ها و سازمان های دولتی مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی

۶۹۹,۰۰۰ ریال

لایحه قانونی نحوه تخلیه ساختمان های استیجاری به وسیله

وزارتخانه ها و شرکت ها و سازمان های دولتی

مصوب 31/ 4/ 1358 شورای انقلاب اسلامی

توضیحات

ماده واحده – وزارتخانه‌ ها و ادارات و شرکت ها و سازمان های دولتی تابعه و وابسته می ‌توانند هر یک از ساختمان های استیجاری را که در اختیار دارند و ‌مدت آن منقضی نشده و نیازی هم به آن نداشته باشند با اعلام قبلی ظرف مدت ۱۵ روز مراتب…