لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب ۲۰/ ۲/ ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

۹۹۹,۰۰۰ ریال

لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب 20/ 2/ 1359
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

‌ماده واحده – به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌ شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک های کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از ‌طرف بانک …