لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۳۷ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید
مصوب 16/ 12/ 1337
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه