لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب ۴/ ۵/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

1,000,000 ریال

لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس
مصوب 4/ 5/1358
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران