لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستأجر مصوب ۳۱/ ۲/ ۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی ایران

۶۹۹,۰۰۰ ریال

لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران

در مورد واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال

عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستأجر

مصوب 31/ 2/ 1359 شورای انقلاب اسلامی ایران

توضیحات

نظریه شماره ۴۲۰۸/ ۷ مورخ ۲۱/ ۵/ ۱۳۸۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

– لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و … مصوب ۳۱/ ۲/ ۱۳۵۹ شورای انقلاب به قوت خود باقی بوده و لغو نگردیده است.

– مراجعه به دادگاه های حقوقی به منظور تخلیه مورد اجاره موجب سلب حق شهرداری از استفاده از قانون مذکور و تخلیه از طریق دادسرا نمی شود و لذا شهرداری می تواند با استفاده از این قانون از دادستان تهران تقاضای تخلیه را به عمل آورد و در این صورت دادستان…