لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستأجر مصوب ۳۱/ ۲/ ۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی ایران

1,000,000 ریال

لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران

در مورد واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال

عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستأجر

مصوب 31/ 2/ 1359 شورای انقلاب اسلامی ایران