لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۳/ ۳/ ۱۳۵۹ شورای انقلاب با اصلاحات بعدی

1,000,000 ریال

لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
مصوب 3/ 3/ 1359 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی