لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۳/ ۳/ ۱۳۵۹ شورای انقلاب با اصلاحات بعدی

۶۹۹,۰۰۰ ریال

لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
مصوب 3/ 3/ 1359 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی

توضیحات

ماده ۱ (اصلاحی ۲۰/ ۴/ ۱۳۸۸)- به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه ‌ها، پارک ‌ها، بوستان ها، باغات و نیز محل ‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجراء این ماده در چهارچوب آیین نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف …