لایحه قانونی اصلاح «لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/ ۶/ ۱۳۵۸» مصوب ۲۶/ ۱/ ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

۶۹۹,۰۰۰ ریال

لایحه قانونی اصلاح «لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/ 6/ 1358» مصوب 26/ 1/ 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

ماده ۱ – اراضی مورد نظر در این قانون چهار قسم ‌اند*:
* واژه نامه:
۱- اراضی بایر: زمین هایی است که سابقه احیاء دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهره برداری بدون عذر موجه مدت ۵ سال متوالی متروک مانده باشد.
۲- اراضی دائر: زمین هایی است که احیاء شده و مستمراً مورد بهره برداری می باشد، غیر از اراضی فوق الذکر زمین هایی که به نحوی از انحاء در رژیم سابق ملی اعلام شده (زمین هایی که جهت محیط زیست و شکارگاه و جلوگیری از بدی آب و هوا در ملکیت دولت در آمده است).