لایحه قانونی اصلاح «لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/ ۶/ ۱۳۵۸» مصوب ۲۶/ ۱/ ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

1,000,000 ریال

لایحه قانونی اصلاح «لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/ 6/ 1358» مصوب 26/ 1/ 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران