لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۴۷ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
مصوب 24/ 12/ 1347
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

مبحث اول
«‌شرکت ‌های سهامی»
‌بخش ۱ – تعریف و تشکیل شرکت سهامی
‌ماده ۱ – شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است*.
* نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف) نظریه شماره ۴۵۷۶۵/ ۷- مورخ ۲۷/ ۵/ ۱۳۸۰:
سهام شرکت سهامی خاص متعلق به اشخاص است و ربطی به دین شرکت نداشته و در قبال بدهی شرکت قابل توقیف نیست.
ب) نظریه شماره ۱۸۲۱/ ۷- مورخ ۱۶/ ۳/ ۱۳۷۵: