لایحه دفاعیه از جانب بانک در قبال دعوی تقاضای ابطال اجراییه و الزام به فک رهن

۹۹۹,۰۰۰ ریال