نمونه قرارداد مضاربه -بازرگانی داخلی

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه قرار داد مضاربه

(بازرگانی داخلی)

توضیحات

این قرار داد بین امضاء کنندگان ذیل:

الف)بانک …………………….. شعبه ………………… به نشانی:…………………………………………………………………………………………

به عنوان «مالک» که در این قرار داد بانک نامیده می شود از یک طرف