قرارداداجاره مشاعات جهت نصب دکل جهت شرکتهای خصوصی

1,000,000 ریال