قرارداداجاره مشاعات جهت نصب دکل ایرانسل

1,000,000 ریال