قرارداداجاره مشاعات جهت نصب دکل ایرانسل

۶۹۹,۰۰۰ ریال