قانون گذرنامه مصوب ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون گذرنامه
مصوب 10/ 12/ 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی
به همراه نظریات مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضاییه