قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/ ۱/ ۱۳۷۶ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
مصوب 17/ 1/ 1376
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه